เรื่องที่คุณอาจไม่รู้ (แต่ควรรู้) เกี่ยวกับธงชาติไทย

สาระน่ารู้จากสายด่วน 1765

  • 2019-05-16 09:51:21

“ธงชาติ” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันที่สำคัญของประเทศไทยประกอบด้วย 3 สี ได้แก่ สีแดงหมายถึงสถาบันชาติ สีขาวหมายถึงสถาบันศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และเมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ เราจะเห็นประชาชนต่างพากันประดับธงชาติตามเคหะสถานบ้านเรือน หรือห้างร้านต่างๆ เพราะสิ่งนี้ ถือเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่การประดับตกแต่งธงชาตินั้น ไม่ใช่ว่าจะนำไปตกแต่งตรงไหนหรือส่วนใดของสถานที่ ได้ตามอำเภอใจ เพราะถ้าเรานำธงชาติไปประดับในที่ที่ไม่เหมาะสม จะกลายเป็นการไม่เคารพหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบัน และอาจทำผิดกฎหมายได้โดยไม่รู้ตัว

สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จึงขอนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับการประดับธงชาติได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

  1. ธงชาติจะต้องอยู่ในสภาพดี สีไม่ซีดจาง และไม่ขาดหลุดลุ่ย
  2. ไม่ควรนำธงอื่นๆ อยู่เหนือธงชาติไทย หรือไม่นำธงชาติไปไว้กับพื้นหรือในที่ต่ำ
  3. ไม่ควรนำธงชาติไปประดับในที่ไม่เหมาะสม
  4. การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น ยกเว้นธงพระอิสริยยศจะต้องไม่ให้ธงชาติ อยู่ในระดับตํ่ากว่าธงอื่นๆ
  5. ในกรณีประดับตกแต่งพร้อมกับธงตราสัญลักษณ์ เมื่อเราหันหน้าเข้าหาสถานที่ ธงชาติจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือส่วนธงตราสัญลักษณ์อยู่ด้านขวามือ และเมื่อเราหันหน้าออกนอกสถานที่ธงชาติจะต้องอยู่ด้านขวามือส่วนธงตราสัญลักษณ์ของด้านซ้ายมือ
  6. การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการต่างๆ เพื่อเป็นที่สักการะร่วมกัน ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูปและพระบรมรูปอยู่ด้านซ้าย

และเมื่อเวลาผ่านไปธงชาติที่ใช้ประดับในเคหะสถานบ้านเรือน หรือห้างร้านต่างๆ เกิดการซีดจางหรือชำรุดเสียหาย เราก็มีวิธีง่ายๆ ที่จะจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสมก่อนการทิ้งหรือการทำลาย คือ หากธงชาติเกิดการซีดจางเราควรเปลี่ยนเป็นธงชาติผืนใหม่ ส่วนธงชาติที่ชำรุดหรือซีดจางนั้น เราควรตัดหรือแยกแถบสีของ ธงชาติออกจากกันทั้ง 5 แถบสี เพื่อไม่ให้หลงเหลือหรือแสดงออกได้ว่าเป็นธงชาติ เพราะหากเรานำธงชาติไปทิ้ง หรือทำลายเลยนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ

  • พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522

- มาตรา 53 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อาทิ ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือในแถบสีของธง อันมีลักษณะโดย ไม่สมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

- มาตรา 54 ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎของกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • กฎหมายอาญา มาตรา 118 ผู้ใดกระทำการใดๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าธงชาติมีความสำคัญมาก เราจึงควรรู้เกี่ยวกับการใช้หรือประดับธงชาติ ที่ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติได้อย่างถูกต้องและเต็มภาคภูมิ

อ้างอิงจาก : “คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย” สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน