ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

About us

ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ จะเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1 การรับฟังเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็น ความต้องการ และตัวอย่างประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้านที่ 2 ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อให้กับประชาชน

ด้านที่ 3 การประสานงานไปยังหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

ด้านที่ 4 การจัดทำฐานข้อมูลด้านสื่อที่ไม่ปลอดภัย และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อนำไปดำเนินการต่อ ทั้งในรูปแบบของการกำหนดนโยบายหรือลงโทษสื่อไม่ปลอดภัย หรือให้รางวัลกับสื่อที่สร้างสรรค์ต่อไป

รูปแบบการให้บริการ

ระบบการรับสายเรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่ (Agent Call Center) ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม ได้ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ ตลอดจนประสานการรับข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Webpage และ Line กลุ่มเฉพาะกิจในประเด็นสำคัญทางสังคม

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม เป็นกลไกในการดำเนินงานด้านการขยายสื่อดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ มีการบูรณาการกลไกร่วมกัน และส่งเสริมการใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพต่อสังคม โดยตอบสนองวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานหน่วยงาน ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านวัฒนธรรมให้กับประชาชนตามภารกิจความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

2.3 เพื่อให้การใช้งานในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสามารถบันทึกข้อมูลประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง สามารถนำเสนอรายงานแก่ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

2.4 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

สายด่วน สายด่วน 1765

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

สายด่วน 1765 COMPLAINT
FORM

กรุณากรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องเสนอแนะ ของท่านตามแบบฟอร์มที่กำหนด

สายด่วน 1765 LIVECHAT

สามารถพูดคุย สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ กับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ Live Chat